תנאי שימוש

תנאי שימוש

ספק ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנחנו") מספקת באופן שילוח דרך התוכנה והאתר המיועדים לה ("האתר") שירותי שיווק, פרסום, קידום מכירות ושירותים קשורים מסוימים ("השירות"; משתמשי השירות ייקרא "המשתמשים", "אתם" או "שלך"). תנאי שימוש אלה ("התנאים") מסדירים את הגישה והשימוש של המשתמשים באתר ובשירותים. על המשתמשים להסכים לתנאים אלה לפני השימוש באתר.

אנא קרא תנאים אלה בעיון. תנאים אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים. על ידי גישה, הרשמה לשימוש, הורדה, שיתוף או שימוש אחר באתר או שימוש בסקריפט תוכנה כלשהם שסופק על ידינו על מנת להפוך את האתר לזמין או שמיש, אתה מסמן את הסכמתך הן לתנאים אלה והן למדיניות הפרטיות שלנו, ואשר עשויה להיות שונה או שונה באופן אחר מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כהסכמה לכל תנאים מתוקנים או מעודכנים כאמור. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, אנא אל תלחץ על "קבל" ואל תשתמש באתר.

1. שימוש באתר ובשירותים

בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים כאן, אתה רשאי לגשת לאתר ולהשתמש בו לצורך שימוש בשירותים על בסיס לא בלעדי. אתה מאשר שהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, לעדכן או לשנות בכל דרך אחרת את האתר או השירותים, לרבות הפסקת אספקת כל חלק או כל האתר ו/או השירותים או לשנות או למחוק כל תוכן הזמין דרך האתר אתר אינטרנט או שירותים, ללא הודעה מוקדמת.

השימוש באתר ובשירותים בטל היכן שהוא אסור. על ידי שימוש באתר ובשירותים אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) כל מידע שאתה שולח (אם רלוונטי) הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על דיוק המידע כאמור; (ג) אתה לפחות בגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך; וכן (ד) השימוש שלך באתר או בשירותים אינו מפר או מקדם את ההפרה של כל חוק או תקנה החלים או כל התחייבות משפטית או חוזית שתהיה לך לצד שלישי ויש לך ותעמוד בכל עת בכל החוקים החלים , כללים ותקנות בקשר עם השימוש שלך בשירותים ובאתר, כל שירותים המסודרים באמצעות השירותים והאתר, לרבות ללא הגבלה שירותים כאלה הקשורים בכל דרך למוצרים או לצדדים שלישיים, כפי שמוגדרים כאן.

סעיפים קטנים (א)-(ד) יכונו, ביחד, בשם "התחייבויות ואחריות של משתמשים".

בשימוש בשירותים או באתר אתה מבין ומסכים שהחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא חייבת, לוודא שאחד או כל התחייבויות המשתמשים והאחריות מתקיימים על ידי משתמש כלשהו, ​​וכן אתה מסכים שהחברה אינה אחראית להבטיח שההתחייבויות וההתחייבויות של המשתמשים מתקיימות או לכל אי השעיה, הפסקה או מניעת השימוש בשירותים או באתר על ידי משתמשים שאינם עומדים בהתחייבויות ובאחריות המשתמשים. אתה מבין שאתה האחראי הבלעדי לביצוע ההערכות, ההחלטות וההערכות שלך לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים או ליצור אינטראקציה אחרת עם צדדים שלישיים כלשהם בכל דרך שהיא. אם נודע לך על הפרה כלשהי של ההתחייבויות והאחריות של המשתמשים, אתה מוזמן לדווח על כך לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לספק לך שירותים כלשהם עם או בלי הודעה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם נודע לה על הפרה כלשהי של התחייבויות המשתמשים והאחריות (בין אם על ידי דיווחים שנמסרו לה על ידי משתמשים אחרים או בכל אמצעי אחר) על ידי אתה או כל משתמש אחר, או מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתנערת מפורשות, ואתה משחרר את החברה מפורשות מכל אחריות שהיא לכל מחלוקת, תביעה, תביעה, פציעות, אובדן, נזק ו/או נזקים הנובעים ו/או בכל דרך הקשורה אליו. ל: (i) כל אי דיוק, חוסר זמן או חוסר שלמות של ייצוגים של משתמש או צד שלישי; וכן (ii) הצגות מוטעות ו/או מצג שווא שנעשו, בין אם בקשר עם או על ידי כל אחד מהצדדים השלישיים או משתמשים אחרים, מוצרים או אחר. בשימוש באתר ובשירותים אתה מבין ומסכים שהשירותים רק מציעים פלטפורמה המיועדת לסייע למשתמשים להגיע, לרכוש ו/או להשתמש במוצרים ושירותים שונים הניתנים על ידי ספקי צד שלישי ו/או ספקי שירותים, באמצעות המודעות או המבצעים המופעלים על ידינו (בהתאמה, "המוצרים" ו"צדדים שלישיים", בהתאמה).

אתה מבין ומסכים שהחברה: (א) אינה מעסיקה, ממליצה או תומכת בשום צד שלישי או מוצרים, לפי רלוונטי, או כל צד קשור אליהם, ואין לה שליטה על המעשים או המחדלים של כל צד שלישי, העסק שלהם, המוצרים או השירותים שלהם; (ב) אין מצגים או אחריות לגבי צדדים שלישיים ומוצרים, לרבות איכותם, התמחור, התאימות, הזמינות או כל תכונות אחרות שלהם, או לגבי האינטראקציות או ההתמודדויות שלך עם צדדים שלישיים כלשהם; (ג) אינו מציג מצגים או אחריות לגבי זכויות הקניין או זכויות או תכונות אחרות או היבטים רגולטוריים הקשורים למוצרים, לרבות כל הרשאה, אישורים או רישיונות נדרשים להעלאה, שיתוף או מתן זמין אחר, וכן לשימוש, מכירה ו רכישת מוצרים כאלה; ו-(ד) אינה אחראית לביצועים או להתנהלות של כל משתמש או צדדים שלישיים אחרים בכל דרך שמשתמשת או השתמשה בשירותים, ו/או באתר או מחוצה לו. החברה אינה מחויבת לסנן או לאמת בכל דרך אחרת מידע לגבי צדדים שלישיים ו/או משתמשים, המוצרים או כל תכונה אחרת הקשורה לאתר או לשירותים ולפיכך, עליך לנקוט משנה זהירות ולבצע בדיקות ובדיקות משלך לפני התקשרות עם כל אדם דרך השירותים או האתר או אינטראקציה אחרת עם מישהו.

החברה מסירה במפורש, ואתה משחרר את החברה במפורש מכל אחריות שהיא לכל מחלוקת, תביעה, תביעה, פציעות, אובדן, נזק ו/או נזקים הנובעים ו/או בכל דרך הקשורה לצדדים שלישיים, מוצרים. , שירותים ואתר אינטרנט או האינטראקציות או ההתמודדויות שלך עם צדדים שלישיים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, כל מעשים ו/או מחדלים של צדדים שלישיים בכל דרך המשתמשת או מחוברת לשירותים או לאתר בכל אמצעי. על ידי שימוש בשירותים או באתר, אתה מאשר כי אתה האחראי הבלעדי לשימוש כזה ולחיבורים, אינטראקציות, רכישות או כל פעולה אחרת שאתה מבצע וכי כל שימוש בשירותים או באתר הוא על אחריותך הבלעדית. למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת, נותנת רישיון או מעמידה לרשותך מוצרים או שירותים כלשהם (מלבד השירותים) ולא תהיה לה כל אחריות בגין מוצרים או שירותים כלשהם שנרכשו על ידך מכל צד שלישי, לרבות ללא הגבלה, ביחס לכל תמיכה ותחזוקה, ברירות מחדל, שגיאות, כשלים, נזקים או עלויות מכל סוג שהוא.

2. הגבלות

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1 שלו, לא תותר ולא תאפשר לצד שלישי כלשהו: (א) לבצע הנדסה לאחור או לנסות למצוא את הקוד הבסיסי של האתר או השירותים; (ב) להשתמש באתר או בשירותים תוך הפרה של כל חוק או תקנה החלים, לרבות אך לא רק, פרסום, פרסום, שיתוף או העברה אחרת של כל חומר לא חוקי או פוגעני; (ג) להעתיק, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של האתר, השירותים או התוכן של כל אחד מהאתר או השירותים; (ד) לנסות להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה או בקרת גישה של האתר או השירותים; (ה) לעצב או לסייע בעיצוב רמאות, ניצולים, תוכנות אוטומציה, בוטים, פריצות, מצבים או כל תוכנת צד שלישי בלתי מורשית אחרת כדי לשנות או להפריע לאתר או לשירותים; (ו) להשתמש באתר או בשירותים או ליצור קשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה שמפרה כל חוק או תקנה החלים; (ז) ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לשירותים, לחשבונות משתמשים אחרים, כהגדרתם להלן, או למכשיר אחר, למערכת מחשבים, למערכות טלפון או לרשתות המחוברות לאתר או לשירותים; וכן (ח) לאסוף או לאסוף מידע על משתמשים ללא הסכמתם.

אם אתה מפרסם, מפרסם, משתף או מעביר בדרך אחרת דרך האתר ו/או משתמש בשירותים כל תוכן, אתה מצהיר ומתחייב שתוכן זה מספק תמונה מדויקת ומלאה של כל מוצר או שירות המתואר בו, עומד בתנאים אלה כאן, וכן אינו: (א) מפר את הקניין הרוחני, זכויות מוסריות או פרסום של צד שלישי כלשהו; (ב) להכיל כל תוכן משמיץ, לשון הרע, מגונה, בעל רמיזות מיניות או פוגעני בדרך אחרת (כולל חומר המקדם או האדיר שנאה, אלימות או קנאות); (ג) להכיל תולעים, וירוסים או תוכנה זדונית אחרת; (ד) להפר כל חוק או תקנה החלים, לרבות כל חוק או תקנה הנוגעים לפרסום או שיווק; וכן (ה) לנקוט בכל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונלי על התשתית שלנו.

על ידי פרסום, העלאה, פרסום, שיתוף או העברה אחרת של כל תוכן באמצעות האתר או השירותים, הנך מעניק בזאת לחברה ולכל אחד מהשותפים ו/או רישיון המשנה שלה באופן בלתי הפיך רישיון עולמי, לא בלעדי, תמידי, ללא תמלוגים לפרסום, לשתף, להציג ולהעביר תוכן כזה בכל צורה סבירה שתהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, להשעות גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, לרבות ללא הגבלה כל תוכן המפר את האחריות המפורטות לעיל או את האינטרסים העסקיים של החברה, ולא תהיה לך כל זכות. או תביעה בגין החלטות ופעולות כאלה.

החברה אינה, ולא תישא, באחריות לכל תוכן שסופק, פורסם, הועלה, שותף או זמין בדרך אחרת על ידי המשתמשים, כל מוצר או שירות הקשור לתוכן כאמור שסופק, פורסם, הועלה, שותף או זמין בדרך אחרת על ידי המשתמשים. כל משתמש המשתמש באתר או בשירותים מצהיר בזאת לקחת אחריות מלאה לגביהם, והחברה לא תישא באחריות ביחס לאמור לעיל.

3. חומרי קידום מכירות ועלונים

בנוסף לאמור בסעיף 3 לעיל, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לחברה לספק למשתמש חומרי קידום מכירות ועלונים (להלן: "חומרי הקידום והעלונים") בכל אמצעי זמין, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, טקסט והודעות SMS. , פקס, דואר, שירותי חיוג אוטומטי או כל אמצעי אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיהיה מעת לעת, ולקבלת חומרי קידום מכירות וידיעונים כאמור.

כמו כן, המשתמש מאשר כי חומרי הקידום והעלונים עשויים לכלול פרסומת של צדדים שלישיים, והוא מסכים במפורש לקבלת פרסומות כאמור במסגרת חומרי הקידום והעלונים. המשתמש רשאי ליצור קשר עם החברה בכל עת על ידי שליחת בקשה באמצעות דואר אלקטרוני המודיע לחברה על סירובו להמשיך לקבל את חומרי הקידום והעלונים.

4. זכויות יוצרים

החברה היא הבעלים של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים ברחבי העולם ב: (א) האתר והשירותים, שיפורים, נגזרות, תיקוני באגים או שיפורים באתר ובשירותים; וכן (ב) שמות מסחריים, סימני מסחר וסמלי לוגו של החברה, ויישארו בכל עת אך ורק בחברה. כל ההפניות בתנאים אלה או בכל הודעה אחרת למכירה, מכירה חוזרת או רכישה של האמור לעיל משמעו רק הזכות להשתמש באתר ובשירותים בהתאם לתנאים אלה. המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית לכל תוכן ולכל תוכן, לרבות כל זכויות קניין רוחני שלו, המסופק, משותף או זמין בדרך אחרת על ידי המשתמשים המשתמשים באתר ו/או בשירותים, והחברה אינה מציגה כל מצג ביחס לתוכן כזה. החברה לא תישא באחריות להפסדים או נזקים כלשהם שייגרמו מתוכן כאמור, והמשתמשים מסכימים לשפות ולחזק את החברה בגין כל נזק או הפסד הנובעים מהאמור לעיל.

5. פְּרָטִיוּת

אתה מתחייב שלא לשמור, לאסוף או לשמור ברשותך ולהשתמש בכל תוכן המסופק על ידי השירותים והאתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אתה מאשר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור, לאסוף או לשמור ברשותה בדרך אחרת ולהשתמש בכל תוכן ומידע ציבורי, לרבות מידע שעשוי לזהות אותך באופן אישי או כל משתמש אחר או צד שלישי אחר או לתאר את שלך. אינטרסים אישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש מותר על פי כל חוק החל בתוכן ובמידע ציבורי כאמור כפי שנקבע במדיניות הפרטיות של החברה. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1 לעיל, החברה אינה בודקת, בודקת, מאשרת, מאשרת או מאמתת כל תוכן או מידע ציבורי כאמור. כל משתמש המפרסם, מעלה, משתף או מעמיד בכל דרך אחרת תוכן כזה או מידע ציבורי כזה ישא באחריות הבלעדית לתוכן או למידע הציבורי, לרבות כל מידע של צד שלישי והסכמות נדרשות. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק שייגרמו עקב אי עמידה באמור לעיל, ואתה מסכים לשפות ולפטור את החברה בגין כל נזק או הפסד הנובעים מהאמור לעיל. על אף האמור לעיל, אתה מבין ומכיר בכך שהחברה אינה שירות אחסון תוכן. לחברה לא תהיה כל אחריות לכל תוכן שאבד או נמחק או מידע פומבי. עליך להיות מודע לכך שכל תוכן שפורסם, הועלה, שותף או זמין בדרך אחרת עשוי להיקרא, לאסוף ולהשתמש על ידי משתמשים אחרים, וניתן להשתמש בו לשליחת תוכן לא מבוקש.

6. קישורים

האתר או השירותים עשויים להכיל קישורים או תוכן אחר הקשור לאתרי אינטרנט, מפרסמים, מפרסמים או מוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. לחברה אין שליטה ואינה נותנת מצג ביחס לאותו מידע או לכל מידע שסופק או מועבר באמצעות אותו, או מסופק בדרך אחרת על ידי צד שלישי כזה. אתה מבין ומסכים שהשימוש בקישורים כאלה או בתכנים אחרים הוא באחריותך האישית, שקישורים כאלה או תוכן אחר נשלטים על ידי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאלה ומדיניות הפרטיות היא מדיניות הפרטיות של החברות, והחברה נהלים או מדיניות אחרת של צדדים שלישיים כאלה. עליך לעיין בקפידה בתנאים ובמדיניות החלים על כל צד שלישי מסוג SUCH. החברה אינה אחראית או אחראית בשום אופן כלפי צד שלישי כזה, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מכך, והחברה מתנערת מפורשות, ואתה מתיר זאת באופן מפורש על שחרור או שחרור מפורש. כל מחלוקות, תביעות, תביעות, פציעות, אובדן, נזק ו/או נזק, הנובעים ו/או בכל דרך הקשורה לצדדים שלישיים כאלה, לרבות, ללא הגבלה, בקשר לזמינות, תנאי שימוש, הסכמות, תנאי שימוש, פרסום, חיובים, מוצרים ו/או שירותים.

7. שימושים אסורים

אין להשתמש באתר ובשירותים בקשר למאמצים מסחריים כלשהם (אלא אם הותר אחרת על ידי החברה בחיבור משתמשים לצדדים שלישיים כלשהם) ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. אין להשתמש באתר ובשירותים על ידי כל אדם או ארגון כדי לגייס לאתר אחר, לשדל, לפרסם או ליצור קשר בכל צורה שהיא משתמשים לצורך העסקה, התקשרות או כל מטרה אחרת עבור עסק שאינו קשור לחברה ללא רשות מפורשת בכתב מהחברה. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים ובאתר כדי ליצור קשר, לפרסם, לבקש או למכור לכל משתמש אחר ללא הסכמתו המפורשת, אלא אם הותר אחרת על פי תנאים אלה.

8. תמיכה

המשתמשים רשאים ליצור קשר עם החברה בנוגע לתמיכה באתר ובשירותים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני

9. כתבי ויתור

החברה עושה מאמצים סבירים להבטיח שהטכנולוגיה שלה תשמור על האתר והשירותים בטוחים ומאובטחים. עם זאת, אף טכנולוגיה לא מאובטחת ב-100%. לכן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת. למעט כפי שמפורט כאן במפורש, השימוש שלך באתר ובשירותים הוא על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. האתר והשירותים ניתנים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים" ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה מתנערת במפורש מכל אחריות משתמעת או סטטוטורית מכל סוג הקשורה לאתר ולשירותים, לרבות, ללא הגבלה, אחריות בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה של זכויות קנייניות, מהלך העסקה או מהלך הביצוע. החברה אינה נותנת כל ייעוץ לגבי הסיכון או ההתאמה של כל מסחר, עסקה או התקשרות. החברה אינה נושאת באחריות לכל עסקה או התקשרות שנעשו על ידך ואתה מאשר כי אתה האחראי הבלעדי להערכת העסקאות וההתקשרויות שלך. לא תטיל אחריות על החברה, נושאי המשרה, עובדיה או שותפיה לכל עסקה או בחירות התקשרות שנעשו על ידך. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מהחברה או מבעלי התפקידים, העובדים או המסונפים שלה, לא ייצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאים אלה. אם תבחר להסתמך על מידע כזה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות מסוימות. בהתאם לכך, ייתכן שחלק מההחרגות לעיל לא יחולו עליך.

10. הגבלת האחריות

החברה אינה מבטיחה את הערך, האיכות, התאימות או כל תכונה אחרת של צדדים שלישיים, מוצרים או כל מידע אחר שסופק, נצרך או זמין בדרך אחרת (להלן בסעיף זה: "התכונות"). כל תכונה היא באחריות הבלעדית של הצד השלישי הרלוונטי או המשתמש המשתמש בה, לפי העניין, או משתמש בשירותים או באתר. החברה אינה מתחייבת לפקח על ציות כאמור ועשויה לפעול במקום בו תתגלה אי התאמה כפי שיוחלט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כמתואר בתקנון זה. אתה מבין ומסכים שאתה עלול להיחשף לתוכן או מידע אחר שאינו מדויק, מעורר התנגדות, לא מתאים לילדים, או לא מתאים לך בדרך אחרת.

החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת טלפון או קווי, מערכות מקוונות מחשבים, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל באימייל כלשהו עקב בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט או בכל אחד מהכתובות. אתר אינטרנט או שירותים או שילוב שלהם, לרבות כל פציעה או נזק למשתמשים או למחשב, טלפון נייד או כל מכשיר אחר של כל אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים בקשר עם האתר או השירותים. בשום פנים ואופן לא תהיה החברה אחראית להתנהלותם של צדדים שלישיים, לרבות כל משתמש, בין אם מקוון או לא מקוון, ומפעילי אתרים חיצוניים.

בשום מקרה החברה או מי מהנושאים, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלה לא יהיו אחראים כלפיך לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי, הנובע או בקשר עם השימוש שלך באתר או בשירותים. , בין אם הנזקים צפויים ובין אם לאו ובין אם החברה קיבלה הודעה על אפשרות של נזקים כאלה. הגבלת האחריות לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי חוק בתחום השיפוט הרלוונטי.

11. שיפוי

אתה תגן, תשפה ותחזק את החברה מכל וכל תביעה, הליכים, טענות, נזקים, הוצאות, התחייבויות או הוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין סביר) שהחברה עשויה לסבול או לשאת בקשר עם כל תביעה, דרישה, פעולה או הליך אחר של צד שלישי כלשהו הנובע או קשור לכל הפרה של תנאים אלה על ידך או כל שימוש שאתה עושה באתר או בשירותים שלא בהתאם לחוק החל.

12. שונים

תנאים אלה יהיו כפופים לחוקי אנגליה, בלעדי כללי ברירת החוק שלה, וללא התחשבות באמנת האומות המאוחדות בדבר מכירות בינלאומיות של טובין. ייתכן שההתנהגות שלך תהיה כפופה גם לחוקים מקומיים, מדינתיים ולאומיים אחרים. כל מחלוקת שתתעורר במסגרת תנאים אלה או הנוגעת לאתר או לשירות, תוכרע סופית על ידי בתי המשפט המוסמכים באנגליה. אינך רשאי לקדם תביעות ייצוגיות כלשהן נגד החברה, ועל ידי שימוש באתר או בשירותים אתה מסכים לוותר על זכויותיך לקדם כל תביעה ייצוגית כאמור.

כל עילת תביעה נגד החברה חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) מהיום שבו נוצרה עילת תביעה כזו. במקרה שהוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי אכיפה, הוראה כזו תוחלף בהוראה ניתנת לאכיפה המשיגה את ההשפעה של ההוראה המקורית, ושאר התנאים של תנאים אלה יישארו בתוקף ובתוקף. שום דבר בתנאים אלה אינו יוצר כל קשר של סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מאפשר לך לפעול בשם החברה. למעט כפי שנאמר במפורש בתנאים אלה, תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בין החברה לבינך הנוגע לנושא זה.

כל הודעה שאנו עשויים להידרש לספק לך, בין על פי חוק ובין אם על פי תנאים אלה, עשויה להיות מסופקת על ידי החברה לכל פרטי קשר שסיפקת בפרטי חשבונך או אחר, במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אתה מסכים במפורש לקבלת הודעות והודעות כאלה באופן כזה.

אינך רשאי להקצות זכויות כלשהן להלן ללא הסכמתנו מראש ובכתב. שום דבר הכלול בתנאים אלה לא יתפרש כמגביל את הפעולות או הסעדים העומדים לרשות החברה ביחס לכל פעילות או התנהגות אסורים. אי אכיפה של תנאי כלשהו בתנאים אלה אינה מהווה הסכמה או ויתור, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף תנאי כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. שום ויתור על כל הפרה או ברירת מחדל להלן ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עוקבים.

תקנה ואזהרת השקעות סיכון גבוה: מסחר במט"ח, CFDs ומטבעות קריפטו הוא ספקולטיבי ביותר, טומן בחובו רמת סיכון וייתכן שלא יתאים לכל המשקיעים. אתה עלול לאבד חלק מההון המושקע שלך או את כולו, לכן אסור לך לשער עם הון שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד. מחובתך לבדוק ולהחליט אם הברוקר שאליו היית מחובר חל על כל הכללים והתקנות המקומיים והוא מוסדר בשטח השיפוט של המדינה שלך ומותר לקבל לקוחות מהמיקום שלך בו אתה נמצא, לפני שאתה מממן את חשבונך אצל המתווך להתחיל לסחור איתו. שימו לב שאין לראות בתוכן באתר זה ייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. כאשר משקיעים ההון שלך בסיכון. אנו נדרשים לומר למשקיעים פוטנציאליים שביצועי העבר של התוכנה שלנו אינם בהכרח מנבאים תוצאות עתידיות, לכן אין לשער עם הון שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

הודעה על תקנה בארה"ב: מסחר באופציות אינו מוסדר בתוך ארצות הברית. Bitcoin Loophole אינו בפיקוח או בפיקוח על ידי סוכנויות פיננסיות ולא סוכנויות אמריקאיות. כל פעילות סחר בלתי מוסדרת של תושבי ארה"ב נחשבת בלתי חוקית. Bitcoin Loophole אינו מקבל לקוחות הממוקמים בארצות הברית או בעלי אזרחות אמריקאית.

חשיפת סיכון אתרים: איננו מקבלים כל אחריות על אובדן או נזק כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה; זה כולל חומר חינוך, הצעות מחיר ותרשימים וניתוח. שים לב לסיכונים הכרוכים במסחר בשווקים הפיננסיים; לעולם אל תשקיע יותר כסף ממה שאתה יכול להסתכן בהפסד. הסיכונים הכרוכים במסחר במט"ח, CFDs ומטבעות קריפטו לא יתאימו לכל המשקיעים. איננו נושאים באחריות להפסדי מסחר כלשהם שתיתקל בהם כתוצאה משימוש בנתונים המתארחים באתר זה.

מגבלות חוקיות: מבלי להגביל את ההוראות הנ"ל, אתה מבין שהחוקים לגבי חוזים פיננסיים משתנים בכל העולם, ובאחריותך לוודא שאתה מציית כראוי לכל חוק, תקנה או הנחיה במדינת מגוריך לגבי השימוש באתר. כדי למנוע כל ספק, היכולת לגשת לאתר שלנו אינה אומרת בהכרח שהשירותים שלנו ו/או הפעילויות שלך דרך האתר הם חוקיים לפי החוקים, התקנות או ההנחיות הרלוונטיות לארץ מגוריך. לידיעתך, אנו מקבלים עמלות פרסום עבור הפניית משתמשים לפתוח חשבון אצל המתווכים/מפרסמים ו/או עבור העברת תנועה לאתר המפרסם. שמנו עוגיות במחשב שלך כדי לעזור לשפר את החוויה שלך בעת ביקור באתר זה. אתה יכול לשנות את הגדרות העוגיות במחשב שלך בכל עת. השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לאתר זה מדיניות הפרטיות .